whatsapp
E-poçta

HPL paneli gapy ýalpyldawuk laminat gapy hassahana üçin gapy

Gysga düşündiriş:

 • HPL materialy
 • arassalamak we antibakterial
 • “Formica®” -dan panel
 • özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Keselhananyň gapy öndürijisi | X şöhleli gapy

Möhüm iş etmek üçin dogry gapyny saýlaň.

Konros size häzirki we hemişelik ýagtylyk we hakyky girdeji getirýär. Standart we ýöriteleşdirilen ululyklar bar.

Arassa otag gapysynyň doly çözgüdini hödürleýäris

Lukmançylyk gapy ulgamymyzda awtomatiki germetiki gapy | ICU polat gapy | rentgen gapysy bar. “Konros” arassa otag gapy çözgütleri hassahanalarda we GMP zawodlarynda derman kärhanasy, Laboratoriýalar, Elektronika zawody we kosmetika pudagy ýaly ýerlerde giňden ulanylýar.

Custöriteleşdirilen arassa otag gapylary we penjireleri lukmançylyk düşek baş paneli we potolokly fan süzgüç bölümleri hem kabul ederliklidir. Biziň islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin örän ökde dizaýnerler we täzeçillik önümçilik liniýasy bar.

Önümlerimiziň azyndan 15 ýyl dürli şertlerde ulanylyp bilinjekdigine garaşýarys. Bu maksat bilen aşakdaky tagallalary etdik.

HPL paneli hakda

Biziň ulanýan HPL tagtamyzy öndüriji, Amerikan asyrynyň köne markasy bolan formika

Pressokary basyşly laminatyň gysgaldylyşy bolan HPL, adatça gapylar üçin iň çydamly materiallardan biri hasaplanýar. Plastmassa ýokarky gatlak bilen HPL diňe bir suw geçirmeýär, eýsem ýokary täsir edýär we çyzylmaýar. HPL materialyndan ýasalan, arassa otagyň gapysy, EZONG öndürýän hassahanalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

 

Anti-collision and airtight windows

Gurluşyk wagty näçe wagt?

Adatça, saýlan zatlaryňyza bagly. Olaryň köpüsi size paý bereris. Bir 20 aýakly konteýner üçin gowşuryş wagty 15-20 günüň dowamynda dowam eder.

Has berk möhürleýji zolak

Silikon zolagyň berk çydamlylygy, gowy möhürlenmegi we uzak ömri bar.
Snap görnüşli ýapyk gapy gurluşy, has berk.
Jübüt şrapnel dizaýny, tekiz we durnukly, howanyň berkligi.

More durable sealing strip

Has çydamly ilikler we esasy materiallar

Patent dizaýn çeňňegi; Alýumin bal arynyň esasy materialy;
Neýlon ýeňli şah, ses we poroşok ýok; Has ýokary güýç, çaknyşyga garşy deformasiýa etmek aňsat däl we ýangyn derejesi B1-e ýetýär.

door1
door11
door leaf

Has ýokary standartlar

Reňkli polat paneli: Adaty reňkli polatdan has ýokary baha we has gowy öndürijilik.

Lukmançylyga garşy ýörite tagta paneli: Fumeca markasy, kümüş ion antibakterial we arassalaýjy.

Moumşak we arassa

Bütin gapy tekiz we tozany gizlemek aňsat däl. Burç we gapy tutawajynyň arkasy dizaýny, owadan we çaknyşma garşy howpsuzlyk

详情页无字版_06


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň