whatsapp
E-poçta

Bakteriýalara garşy HPL hassahana we laboratoriýa üçin laminat gapy

Gysga düşündiriş:

 • HPL materialy
 • arassalamak we antibakterial
 • “Formica®” -dan panel
 • özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Keselhanalara, Ylmy gözleglere, laboratoriýalara, derman önümlerine, elektronika, kosmetika, azyk senagatyna ýüz tutuň.

Reňkli polat plastinka bilen hpl paneliň arasynda näme tapawut bar?
hpl paneli has antibakterial öndürijilige eýe

Gapylarymyzda alýumin örtük bar.
Alýumin örtügi örtülmedikden has güýçli, çaknyşma garşylygy has güýçli we burçlary köp ýyllap ulanylandan soň poslamak aňsat däl.

Möhürleýji zolagymyz, adatça 15 ýyl hyzmat ediş möhleti bolan silika gel möhürleme zolagyny kabul edýär, umumy rezin zolak bolsa 2-3 ýyl bolup biler.
Rezin zolagymyz gysgyç gurluşyny kabul edýär, ony ýykylman köp ýyllap ulanyp bolýar. Diňe ýelim bilen ýapsak, 2-3 ýyldan ýykylyp biler.

 

door5

Material

Formica ykjam

ABŞ asyrynyň panel öndürijisi

Mikroblara garşy, poslama garşy

Polat paneli

CE şahadatnamasy bilen

> 1000 ℃ alaw ýok, tüsse ýok,

280 minutyň içinde alaw damjalary ýok

door2
door1

Almin bal ary ýadrosy

Formica ykjam

ABŞ asyrynyň panel öndürijisi

Mikroblara garşy, poslama garşy

Dizaýn

Patent dizaýny

Gapynyň we gapynyň çarçuwasynyň patent gurluşy

Ot we tekiz

Possyz gyrasy

door
door6

Gurluş dizaýny

Dumanlary ýa-da galypsyz penjireleri görmek

Aýna gaýtadan işlemegiň ýörite tehnologiýasy

Täsirine garşy, ýykylmak kyn


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň