whatsapp
E-poçta

Fireangyn funksiýasy poslamaýan polatdan has ýakyn, Derman polat gapy metal gapy

Gysga düşündiriş:

 • CE şahadatnamasy bilen
 • üýtgeşik gurluş dizaýn patenti
 • arassa otag / hassahana / laboratoriýa / Derman üçin…
 • özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

 

Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.
Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

 

 Keselhananyň polat gapysy
 Otagyň penjiresini arassalaň
Derman gapysy
Laboratoriýa gapysy
HPL gapysy
 ICU polat gapy
ICU swing gapysy
ICU süýşýän gapy
El bilen rentgen gapysy
Gurşunly çyzykly gapy
 Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy
 Awtomatiki aýna süýşýän gapy
 Görüş penjiresi
 Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri
Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)
 Iki gezek aýna penjire
 Keselhananyň düşek bölümi
Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri
 

Harytlaryňyzy nädip satyn almaly?

Ilki bilen, katalogymyzy barlaň we soňra sizi gyzyklandyrýan zatlary saýlaň. Siziň salgylanmagyňyz üçin şol pursatdaky bahany size aýdyp bereýin. Ora-da soragyňyzy maňa aýdyp bilersiňiz, önümçiligimizi gaty bölekler bilen deňeşdirmek üçin size maslahat bererin.
 
Gurluşyk wagty näçe wagt?
Adatça, saýlan zatlaryňyza bagly. Olaryň köpüsi size paý bereris. Bir 20 aýakly konteýner üçin gowşuryş wagty 15-20 günüň dowamynda dowam eder.
 
Iň az sargyt mukdary (MOQ):
Mukdar bahasy üçin köp zady aňladýar, MOQ bilen gepleşik geçirip bolýar.
 
Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga; Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

Has berk möhürleýji zolak

Silikon zolagyň berk çydamlylygy, gowy möhürlenmegi we uzak ömri bar.
Snap görnüşli ýapyk gapy gurluşy, has berk.
Jübüt şrapnel dizaýny, tekiz we durnukly, howanyň berkligi.

More durable sealing strip

Has çydamly ilikler we esasy materiallar

Patent dizaýn çeňňegi; Alýumin bal arynyň esasy materialy;
Neýlon ýeňli şah, ses we poroşok ýok; Has ýokary güýç, çaknyşyga garşy deformasiýa etmek aňsat däl we ýangyn derejesi B1-e ýetýär.

door1
door11
door leaf

Has ýokary standartlar

Reňkli polat paneli: Adaty reňkli polatdan has ýokary baha we has gowy öndürijilik.

Lukmançylyga garşy ýörite tagta paneli: Fumeca markasy, kümüş ion antibakterial we arassalaýjy.

Keselhananyň gapy gurluşy

door10

Önümlerimiz lukmançylyk we saglyk, bio-derman, azyk we içgi, kosmetika, maşyn we elektronika pudaklarynda giňden ulanylýar. Arassa gapy: Dürli pudaklaryň ilkinji saýlamasy.

Arassa gapylar lukmançylyk, derman, azyk, elektronika we gündelik himiýa ýaly umumy pudaklarda giňden ulanylýar. Esasanam hassahanalarda arassa gapylar aýrylmazdyr. Onda her kimiň saýlamagyna sebäp bolýan arassa gapylaryň artykmaçlyklary näme? Arassa gapylaryň artykmaçlyklary barada gürleşeliň.

door leaf5
door leaf3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň