whatsapp
E-poçta

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Harytlaryňyzy nädip satyn almaly?

Ilki bilen, katalogymyzy barlaň we soňra sizi gyzyklandyrýan zatlary saýlaň. Siziň salgylanmagyňyz üçin şol pursatdaky bahany size aýdyp bereýin. Ora-da soragyňyzy maňa aýdyp bilersiňiz, önümçiligimizi gaty bölekler bilen deňeşdirmek üçin size maslahat bererin.

Gurluşyk wagty näçe wagt?

Adatça, saýlan zatlaryňyza bagly. Olaryň köpüsi size paý bereris. Bir 20 aýakly konteýner üçin gowşuryş wagty 15-20 günüň dowamynda dowam eder.

Sizden nädip mysal alyp bilerin?

Nusgalarymyz mugt däl, munuň üçin pul tölemeli. Nusgalar bilen barlamak isleseňiz, ilki bilen ýük tölegleri üçin tölemeli. “Air Express” kompaniýasynyň iberişini size taýýarlamaga kömek ederis.

OEM & ODM kabul ederlikmi?

Hawa, ODM we OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Önümlerimiz CCC, CE, EMC, ROHS, SAA, TUV we ş.m.