whatsapp
E-poçta

Biziň kompaniýamyz

“Ezong Group” ilkinji gezek 1996-njy ýylda döredildi. Kompaniýanyň merkezi Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Dali şäherinde ýerleşýär. 26 ýyl arassaçylyk pudagynda ýöriteleşen Ezong, arassa alýumin we arassa gapylar we Windows-da Hytaýda öňdebaryjy kärhana boldy.

Bäsdeşlik artykmaçlygy
“Ezong Group” -yň alty şahamçasy we önümçilik bazasy bar, şol sanda Guanç Guangzhouou Yizhong, Sanshui önümçilik bazasy we Nanhai Arassa gapy işewürlik bölümi we ş.m. Önüm 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we ýyllyk önümçiliginiň bahasy 800 million ýuana ýetýär. Ezongşeýle hem 45-den gowrak patenti bolan ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň we ygtybarly kärhananyň milli şahadatnamasydyr.

Müşderiler
Ezong, Gün atat-sen uniwersitetiniň dahylly hassahanalary, Guan Guangzhouou dem alyş merkezi, Guangdong welaýat hassahanasy we Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersitetiniň hassahanalary ýaly 3000-den gowrak müşderi üçin ulgam çözgütleri hödürledi ...

Daşary ýurtlarda iş
Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 47-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär ...

kompaniýamyz

Doorhospital.com Ezong toparyna degişlidir.

“Ezong Group” ilkinji gezek 1996-njy ýylda döredildi. Kompaniýanyň merkezi Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Dali şäherinde ýerleşýär. 26 ýyl arassaçylyk pudagynda ýöriteleşen Ezong, arassa alýumin we arassa gapylar we Windows-da Hytaýda öňdebaryjy kärhana boldy.

Indi “Ezong Group” -da “Ezong”, “konros”, “yijiemen” we beýleki markalar bar.

logo

Bäsdeşlik artykmaçlygy

“Ezong Group” -yň alty şahamçasy we önümçilik bazasy bar, şol sanda Guanç Guangzhouou Yizhong, Sanshui önümçilik bazasy we Nanhai Arassa gapy işewürlik bölümi we ş.m. Önüm 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we ýyllyk önümçiliginiň bahasy 800 million ýuana ýetýär.

The big picture

Ezong taryhy

 

 1996-GELJEK

1996

 Arzuw Yizhong, döwrüň işewürlik mümkinçiliklerini gördi we Guanç Guangzhououda alýumin profilini işläp başlady.

2001

Oýlanma Müşderileriň özleşdirilen zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmak üçin “Ezong” “tuyere” profil zawodyny we enjamlary galyndy zawodyny öndürmäge maýa goýdy we Pekinde şahamça açdy.

2004

Ösüş Ezong her ýyl gözleg we işläp düzmek we dizaýn etmek üçin bir milliondan gowrak serişde goýýar we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyna eýe bolýar.

2008

Mümkinçilik, hassahananyň gapylaryny we arassa otag önümlerini özbaşdak ösdürip, dizaýn edip, Foshan şäherinde arassa iş bölümini döretdi we Sanşui şäherinde ýüzlerçe gektar önümçilik bazasyny gurdy we lukmançylyk alýuminini özleşdirmek pudagyna resmi taýdan girdi.

2015

Atureetişen Ezong önümleri arassa gapylary we penjireleri, arassa profilleri, şemallary, şkaflary we başgalary öz içine alýan Ezong toparyny döretdi, zawod meýdançalary Foshan, Taýşan, Zhongshan, Guizhou we ş.m. önümçilik bazasyny öz içine alýar. 300 gektardan gowrak meýdany eýeleýär.

2018

Break Ezong ajaýyp hiliň we öňdebaryjy tehnologiýanyň adamyň durmuşynyň esasyny düzýändigini gowy bilýär. 2018-nji ýylda önümlerde 40-dan gowrak peýdaly model patentleri we dizaýn patent şahadatnamalary toplandy. Önümler bazar tarapyndan giňden tanalýar we Hytaýyň arassa alýumin we arassa gapylar we penjireler boýunça öňdebaryjy bolýar.

2020-2021

“Ezong” -dan çykyň, global mümkinçiliklerden peýdalanýar we önümler bütin dünýäde gowy satylýar. Köp içerki we hatda halkara ýokary derejeli hassahanalar / önümçilik kompaniýalary we hatda halkara ýokary derejeli hassahanalar / önümçilik kompaniýalary üçin arassa ýer bilen üpjün edijä öwrüldi.