whatsapp
E-poçta

Saglygy goraýyş otagy arassaçylyk gapylary üçin aýna penjireli ýa-da ýok hassahananyň gapysy

Gysga düşündiriş:

Iki gezek izolýasiýa aýnasy 
Alýumin bal balyny doldurmak
özleşdirilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Biziň wezipämiz:

“E-zong” -yň ähli ýurtlar üçin has gowy lukmançylyk gurşawyny döredjekdigine çuňňur ynanýarys
arassa otag we hassahananyň gurluşygy we özeni üçin bäsdeşlik çözgütlerini hödürlemek jogapkärçiligi bilen dünýä
arassa tehnologiýa bilen ajaýyp önümi dizaýn etmek we öndürmek ýörelgesi

Müşderilerimiziň käbiri:

Guangdong welaýat halk hassahanasy

Guangdong ikinji halk hassahanasy

Guangdong CDC

Guangdong stomatologiki hassahanasy

Guanç Guangzhouou dem alyş merkezi

Guan Guangzhouou ilkinji adamlar hassahanasy

Guan Guangzhouou ikinji halk hassahanasy

Guanç Guangzhouou sekizinji halk hassahanasy

Sun atat sen uniwersitetiniň ilkinji şahamçasy

“Sun atat Sen” uniwersitetiniň “Sun Yat Sen” memorial hassahanasy

Sun atat sen uniwersitetiniň üçünji şahamçasy

Sun atat sen uniwersitetiniň bäşinji şahamçasy

Sun atat sen uniwersitetiniň ýedinji şahamçasy

Gün atat-sen uniwersitetiniň düwnük merkezi

Sun atat sen uniwersitetiniň Zhongshan göz merkezi

Sun atat sen uniwersitetiniň dahylly hassahanasynyň stomatologiki hassahanasy

Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersitetiniň üçünji şahamçasy

Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersitetiniň bäşinji şahamçasy

Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersitetiniň degişli stomatologiki hassahanasy

Günorta lukmançylyk uniwersitetiniň Zhujiang hassahanasy

Günorta lukmançylyk uniwersitetiniň Shunde hassahanasy

Şençzhenen üçünji adamlar hassahanasy

Şençzhenen Gün Yixian ýürek-damar hassahanasy

Şençzhenen Fuwai hassahanasy

Guanç Guangzhouou Zhenggu hassahanasy

Zhuhai Halk hassahanasy

Arassa gapyňyzy saýlamazdan ozal diwaryňyzyň sendwiç paneli ýa-da kerpiç diwarydygyny barlamaly.
Arassa tagta diwarlarynyň adatça iki aýratynlygy bar.

Gapy ýapraklary üçin köplenç ulanylýan doldurgyçlar alýumin ary we kagyz ary ballarydyr

Alýumin bal ary, kagyz ary balyna garanyňda ýangyna, gysylmaga, çyglylyga we mör-möjeklere garşylygy has güýçli.

Önümlerimiziň azyndan 15 ýyl dürli şertlerde ulanylyp bilinjekdigine garaşýarys. Bu maksat bilen aşakdaky tagallalary etdik.

Güýçli gapy ýapragy

Gapynyň çarçuwasy we gapy ýapragy patentlenen gysyş gurluşyny kabul edýär (patent belgisi: 2015210332817), tekiz ýüz.
6063-T5 Başlangyç alýuminiý profil, çakyşmaga garşy gowy öndürijilik.
Alýuminiý örtük poslamaýan we gapy has berkdir.

e0f46dc5
Anti-collision and airtight windows

Çaknyşyklara we howa geçirmeýän penjireler

Täsin integrirlenen kompozit kartoçka oturdylan gurluş, has çakyşmaga garşy.
Howanyň has berk bolmagy üçin 3M ýelim ulanyň.
Jübüt aýnada, suw geçirmeýän, arassa howada molekulýar elekler bar.

Has berk möhürleýji zolak

Silikon zolagyň berk çydamlylygy, gowy möhürlenmegi we uzak ömri bar.
Snap görnüşli ýapyk gapy gurluşy, has berk.
Jübüt şrapnel dizaýny, tekiz we durnukly, howanyň berkligi.

More durable sealing strip

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň