whatsapp
E-poçta

Alýumin çarçuwasyndaky arassa aýna gapylar çalt we sessiz açylýar

Gysga düşündiriş:

 • aýna
 • arassalamak we antibakterial
 • awtomatiki gapy operatory bilen
 • hassahana / CCU / ICU üçin

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Ha2870253e24e4f5789127ba237df6c51O

Arassaçylyk aýna gapy aýratynlyklary

Gapy ýapylanda, gapynyň korpusy çökýär we içerde ýapylýar, şonuň üçin howanyň has berkligini we ses izolýasiýa täsirini gazanmak üçin gapy paneli bilen diwaryň açylyşynyň arasynda has ýakyn aragatnaşyk bolar.

Awtomatiki süýşýän gapy, çümdüriji içki tok funksiýasy, has gowy howa berkligi bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Awtomatiki süýşmek gapylary hassahanalar, barlaghanalar, dermanhana zawodlary, mikro-elektron zawodlary ýaly arassaçylyk we howanyň syzmagyna gözegçilik etmek üçin ýörite işlenip düzüldi. azyk zawodlary we ş.m.

Germetiki germetiki gapylarymyzda hereketlendiriji ýadro hökmünde DC çotgasyz hereketlendiriji bar. Mikrokompýuter akylly dolandyryş we maşyn öndürmegiň ösen tehnologiýasy. Gapy ýapragynyň işleýşini awtomatiki düzüň we zerur bolsa el bilen sazlaň. Smoothumşak açmak we ýapmak, pes ses. Uzak ömri bolan çotgasyz DC motor.

HTB1TjJAbyrxK1RkHFCcq6AQCVXa8

ICU-a ýüz tutuň

Arassa gapy ulanyjylaryň köpüsi gapylar hakda köp zat bilmeýänligi sebäpli, nädogry ulanylyşy sebäpli gündelik ulanylyşda käbir gereksiz şowsuzlyklar bolup biler. Şonuň üçin arassa gapyny ulanmak prosesinde ünsi çekmeli käbir meseleleri aýratyn jemläň, müşderilere arassa gapynyň hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edip biler diýip umyt edýärin.

Ine, etmeli zadyňyz
1. Arassa gapy awtomatiki induksiýa ýagdaýynda bolsa, induksiýa meýdanynda we awtomatiki agzynda uzak durmaň.
2. Gapy enjamlaryna we gapy korpusyna zeper ýetirmek üçin ýygnanmaň, arassa gapyny sokmaň ýa-da daşarky güýç ulanmaň.
3. Adamlaryň gapynyň aýnasyna howlukmazlygy üçin kesgitli aýna gapysyna we arassa gapynyň hereketli aýna gapysyna gözüňi özüne çekiji alamatlary goýuň (kompaniýanyň ady, kompaniýanyň nyşany we ş.m.).

H2a7ca44976264f649212267ef36467bfl

ICU gapy gurluşy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň