whatsapp
E-poçta

Keselhananyň operasiýa otagy üçin awtomatiki germetik süýşýän gapy

Gysga düşündiriş:

Açylyş usuly:
Elektrik tarapynyň açylmagy
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw, Sahypada okuw, Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Esasy material:
Polimer
Arza:
Keselhana, zawod
Gapy materialy:
Alýumin garyndysy
Önümleriň ady:
Keselhananyň operasiýa otagy üçin awtomatiki gapy toplumy
Material:
Alýumin garyndysy, HPL
Enjam: Poslamaýan polat

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

H7f2e591a80864988a4b5cb52f3a1460aV

Ine, etmeli zadyňyz

1. Arassa gapy awtomatiki induksiýa ýagdaýynda bolsa, induksiýa meýdanynda we awtomatiki agzynda uzak durmaň.
2. Gapy enjamlaryna we gapy korpusyna zeper ýetirmek üçin ýygnanmaň, arassa gapyny sokmaň ýa-da daşarky güýç ulanmaň.
3. Adamlaryň gapynyň aýnasyna howlukmazlygy üçin kesgitli aýna gapysyna we arassa gapynyň hereketli aýna gapysyna gözüňi özüne çekiji alamatlary goýuň (kompaniýanyň ady, kompaniýanyň nyşany we ş.m.).

Operasiýa otagynyň awtomatiki gapyny açmagyň usullary haýsylar?

Iň köp ulanylýan wariantlar: gapy jaňynyň wyklýuçateli, aýak reaksiýasy, parol we barmak yzy, mikrotolkun datçigi, ýüzi tanamak we ş.m.

Ermetiki gapynyň aýratynlyklary

Material ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.

Ilki bilen, arassa gapy üçin saýlanan material zäherli we tagamsyz ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa reňkli polat plastinka degişlidir we esasy zat, formaldegidiň we tolueniň ýoklugydyr. Şol gödek we bir reňkli materiallary ulanýan gapylar indi adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Reňkli polat plastinanyň üstündäki organiki örtük, owadan görnüşi, gowy poslama garşylygy, açyk reňki, ýokary güýji we aňsat işlenmegi ýaly aýratynlyklara eýedir.

Hospital Automatic Hermertic sliding door for operating room11 (1)
Hospital Automatic Hermertic sliding door for operating room11 (2)
Hospital Automatic Hermertic sliding door for operating room11 (3)
Hospital Automatic Hermertic sliding door for operating room11 (4)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň