whatsapp
E-poçta

agaç reňkli gapylar bilen hassahana / lukmançylyk gapy, laminat Eko gapy MDF / melamin / HPL panelini ulanýar

Gysga düşündiriş:

Näsag otagy üçin gapy
Mekdep üçin gapy
Myhmanhana üçin gapy
Öý üçin gapy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

tanyşdyrmak

Parametrler:

Gapy materialy: Mdf / hdf, MDF
Dykyzlygy: ≥ 0.9g / cm3
Içerki baglanyşyk güýji: ≥ 1.2MPa
Statiki egilme güýji: ≥ 1.2MPa
Suwuň siňdirilişiniň galyňlygynyň giňeliş tizligi: ≤ 25.0%
Faceerüsti baglanyşyk güýji: ≥ 1.0MPa
Çyglylygyň mazmuny: 4-8%
Formaldegid zyňylyşy: ≤ 9.0mg / 100g (Halkara E1 standarty)

Gaplamak: Agaç palet gaplamak. Her palet gapy derisi gysylýan film we plastmassa guşak bilen örtüldi.

Aýratynlyklary:

Eko gapy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
Gapynyň beýikligi / mm 2100
Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
Gapy ýapragynyň materialy MDF / melamin / HPL paneli
Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
Fireangyndan goramak derejesi B1
Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
Diwaryň galyňlygy ≥50mm
Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
Goýmalar Keselhana / Öý / myhmanhana / mekdep
Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

 

Soraglar:

1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Öndüriji, öz zawodymyz bar.

2-nji sorag: ippingük daşamagyň usullary barada näme aýdyp bilersiňiz?
A2: Kiçijik sargytlar üçin aşakdaky aňlatmalary saýlap bilersiňiz: UPS, FedEx, TNT, DHL, EMS. Uly göwrüm üçin çykdajylary tygşytlamak üçin harytlary howa ýa-da deňiz arkaly iberip bilersiňiz.

3-nji sorag: Töleg usullary barada näme aýdyp bilersiňiz?
A3: T / T, L / C-ni uly bahadan kabul edýäris we ownuk sargytlar üçin bize Western Union, Moneygram, Escrow we ş.m. töläp bilersiňiz.

4-nji sorag: countryurdumyza ibermek näçeräk?
A4: Möwsümlere we dürli ekspeditorlara bagly. Töleg dürli ekspeditorlar tarapyndan dürli möwsümlerde hödürlenýär. Dalaşgär görkezilen ekspeditor ýa-da biz bilen islän wagtyňyz maslahatlaşyp bilersiňiz.

5-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz näçe?
A5: Köp mukdarda gurşun wagty, nusgalar tassyklanylandan we goýum tölenenden 15-25 gün töweregi bolar.

6-njy sorag: Logotipimizi / ştrih koduny / üýtgeşik QR kody / seriýa belgisini önümleriňize çap edip bilerinmi?
A6: Hawa, elbetde. Müşderi zerur bolýança bu hyzmaty berip bileris.

7-nji sorag: Synagymyz üçin käbir nusga sargyt edip bilerinmi?
A7: Nusgalar FOB bahasy x 2-de hasap-faktura ediler, ýöne sargyt goýanyňyzda we her reňkde stil boýunça MOQ 500 sany kompýuter bilen duşuşanyňyzda yzyna gaýtarylar.

8-nji sorag: Önümlerimi aýratyn görnüşde düzüp bilersiňizmi?
A8: Hawa, OEM we ODM hyzmatyny hödürleýäris we bu hyzmat elmydama güýçli taraplarymyzdy.

hospitalmedical door with wood color do1 (1)
hospitalmedical door with wood color do1 (2)
hospitalmedical door with wood color do1 (3)
hospitalmedical door with wood color do1 (4)
hospitalmedical door with wood color do1 (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň