whatsapp
E-poçta

Arassa otag ulgamy üçin arassaçylyk synlary Windows

Gysga düşündiriş:

Iki gezek izolýasiýa aýnasy
azot bilen dolduryldy
özleşdirilen
arassa otag / hassahana / laboratoriýa / mekdep üçin…


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arassa otag ulgamy üçin Windows gözegçilikleri

Treatmentörite bejergisi bolan laminirlenen aýna, dürli temperatura sebäpli dörän duman ýok, bakteriýalara ýer garşylygy.

Arassa tehnologiýadan ýasalan alýumin garyndysynda penjire çarçuwasy, berk we çydamly, arassalamak aňsat.

Temperli aýna;

gyzgyn aýna döwülende gödek, çagyl ýaly böleklere ýaýraýar, çuňňur kesilmelerden we adama agyr şikeslerden gaça durýar.

Arassa otag penjiresi hakda

Arassa otag Windows islendik derejedäki arassa otaglarda ulanmak üçin amatlydyr. 3M tehnologiýasy sebäpli berk möhür berýär we rugsat berýär arassa ýeriňize tebigy yşyk akmagy. Adaty ululygy 1180 x 1200 mm, ýöne adaty ululyklar asla problema däl. Penjirelerimiz galyňlygy 5 mm bolup, çyglylyga we tozan ýygnamagyna garşy durmak üçin ineredenerdir. Singleeke ýa-da goşa panelde we dürli görnüşde bar şekilleri. Hususy sargytlar kabul edilýär.Reňkli polat diwar bilen zaýalanmakda, derman, iýmit, kosmetika ýaly pudaklary gurşap alýar,elektronika önümçiligi.

 

Otagyň penjiresini arassalamak Aýratynlyklary:

1. Içerki kondensasiýa üçin desikant bilen içindäki sanjym

2. Toz ýygnanmazlygy üçin zawodda öňünden gurnalan
3. Iki gapdalyndaky diwar panelleri bilen düýbünden tekiz we ýalpyldawuk baglanyşyk.
4. Aýnanyň dört tarapy has gowy görünmek üçin gara araçäkler bilen gurşalan

Haryt
Material
Funksiýanyň beýany
Aýna
5 mm gyzgyn aýna
Obli gatlakly penjire çarçuwasy arassa otag bölekleri bilen gabat gelýär
Penjiräniň çarçuwasy
Alýumin
Penjiräniň çarçuwasynyň gapagy
Alýumin
Ölçegi
50mm, 75mm, 76mm, galyňlygy 100mm
Aýratynlyk
Diwar bilen ýuwuň
Hygienic Observations Windows for Clean room system1 (4)
Hygienic Observations Windows for Clean room system1 (5)
Hygienic Observations Windows for Clean room system1 (1)
Hygienic Observations Windows for Clean room system1 (2)
Hygienic Observations Windows for Clean room system1 (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary