whatsapp
E-poçta

Azyk fabrigi ýa-da kosmetika / azyk senagaty üçin arassa demir gapy

Gysga düşündiriş:

 • CE şahadatnamasy bilen
 • üýtgeşik gurluş dizaýn patenti
 • arassa otag / hassahana / laboratoriýa / mekdep / kosmetika / azyk senagaty üçin
 • özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arassa gapyňyzy saýlamazdan ozal diwaryňyzyň sendwiç paneli ýa-da kerpiç diwarydygyny barlamaly.
Arassa tagta diwarlarynyň adatça iki aýratynlygy bar.

Gapy ýapraklary üçin köplenç ulanylýan doldurgyçlar alýumin ary we kagyz ary ballarydyr

Doorhospital.com (E-zong topary) hassahana, laboratoriýa, derman zawody we her dürli arassa otag üçin doly çözgüt hödürleýär. Highokary hilli gapylar, penjireler, alýumin profilleri, alýuminiý potolok howa diffuzeri we hassahananyň ýatylýan bölümi alýumin bölümi bilen üpjün edýäris. Dört sany öňdebaryjy önümimiz bar.
Keselhanalar üçin polat gapy we Hpl gapy, hassahananyň swing gapysy, çişirilen gapy, el bilen ýa-da awtomatiki germetiki gapy we rentgen gapysy ýaly ähli saglyk arassa otagy.
Gözegçilik penjiresi, üznüksiz dizaýn we aýna paneli aýdyň görmek.
Zemin we potoloklary birleşdirmek üçin ekstrudirlenen alýumin profil / burç alýumin profil, esasanam hassahananyň laboratoriýasy, derman zawody we beýleki arassa otag üçin.
Arassa howany we howany dolandyrmagyň berk talaplary bolan hirurgiýa operasiýa otagy we beýleki arassa otag üçin alýumin potolokly howa diffuzeri.

Alýumin bal ary, kagyz ary balyna garanyňda ýangyna, gysylmaga, çyglylyga we mör-möjeklere garşylygy has güýçli.

Önümlerimiziň azyndan 15 ýyl dürli şertlerde ulanylyp bilinjekdigine garaşýarys. Bu maksat bilen aşakdaky tagallalary etdik.

Güýçli gapy ýapragy

Gapynyň çarçuwasy we gapy ýapragy patentlenen gysyş gurluşyny kabul edýär (patent belgisi: 2015210332817), tekiz ýüz.
6063-T5 Başlangyç alýuminiý profil, çakyşmaga garşy gowy öndürijilik.
Alýuminiý örtük poslamaýan we gapy has berkdir.

e0f46dc5
Anti-collision and airtight windows

Çaknyşyklara we howa geçirmeýän penjireler

Täsin integrirlenen kompozit kartoçka oturdylan gurluş, has çakyşmaga garşy.
Howanyň has berk bolmagy üçin 3M ýelim ulanyň.
Jübüt aýnada, suw geçirmeýän, arassa howada molekulýar elekler bar.

Has berk möhürleýji zolak

Silikon zolagyň berk çydamlylygy, gowy möhürlenmegi we uzak ömri bar.
Snap görnüşli ýapyk gapy gurluşy, has berk.
Jübüt şrapnel dizaýny, tekiz we durnukly, howanyň berkligi.

More durable sealing strip

Has çydamly ilikler we esasy materiallar

Patent dizaýn çeňňegi; Alýumin bal arynyň esasy materialy;
Neýlon ýeňli şah, ses we poroşok ýok; Has ýokary güýç, çaknyşyga garşy deformasiýa etmek aňsat däl we ýangyn derejesi B1-e ýetýär.

door1
door11

Has owadan

tutuş Smoolth: Tegelek aýna penjireler has owadan.
Näzik tegelek burçlar: bezeg gymmaty ýokary.

door leaf1

Keselhananyň gapy gurluşy

door10

Ine, etmeli zadyňyz

1. Arassa gapy awtomatiki induksiýa ýagdaýynda bolsa, induksiýa meýdanynda we awtomatiki agzynda uzak durmaň.

2. Gapy enjamlaryna we gapy korpusyna zeper ýetirmek üçin ýygnanmaň, arassa gapyny sokmaň ýa-da daşarky güýç ulanmaň.

3. Adamlaryň gapynyň aýnasyna howlukmazlygy üçin kesgitli aýna gapysyna we arassa gapynyň hereketli aýna gapysyna gözüňi özüne çekiji alamatlary goýuň (kompaniýanyň ady, kompaniýanyň nyşany we ş.m.).

4. Haýyş edýärin, tertipli arassa gapydan geçiň, gapy ýapyljak bolanda ýa-da gapy ýapylanda gapydan zor salmaň, birden köp adama rugsat bermek üçin gapy açyk bolanda gapynyň içinden geçiň. .

5. Boýy 1,2 metre ýetmedik çagalar, hereketinde kynçylyk çekýän garrylar we maýyplar howandaryň kömegi bilen gapydan geçmeli.

6. Arassa gapyda uzak durmaň we gapyda päsgelçilik döredýän zatlary goýmaň.

7. Elektrik togy kesilen ýagdaýynda ilki gapyny ýapyň we gapyny el bilen açyň.

door leaf5
door leaf3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň