whatsapp
E-poçta

Birmeňzeş reňkli alýumin çarçuwasy we gapy ýapragy HPL laminat ýalpyldawuk hassahananyň gapysy

Gysga düşündiriş:

 • HPL materialy
 • arassalamak we antibakterial
 • “Formica®” -dan panel
 • özleşdirilen

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gapylary arassalamagyň peýdalary barada gürleşiň.

1. Material ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.
Ilki bilen, arassa gapy üçin saýlanan material zäherli we tagamsyz ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa reňkli polat plastinka degişlidir we esasy zat, formaldegidiň we tolueniň ýoklugydyr. Şol gödek we bir reňkli materiallary ulanýan gapylar indi adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Reňkli polat plastinanyň üstündäki organiki örtük, owadan görnüşi, gowy poslama garşylygy, açyk reňki, ýokary güýji we aňsat işlenmegi ýaly aýratynlyklara eýedir.

2. Agajyň ulanylyşyny azaltmak.
Agaç gapy bilen deňeşdirilende arassa gapyny ulanmak has ekologiýa taýdan arassa, sebäbi arassa gapynyň gapy ýapragy kagyz ary ýa-da alýumin bal ary bilen doldurylýar. Ary ýadrosynyň aýratyn gurluşy sebäpli, gowy ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk we ýylylygy tygşytlamak täsiri bar. Şonuň üçin arassa gapylaryň kagyz ary ýa-da alýumin bal ary bilen doldurylmagy gaty adaty zat. Arassa gapylaryň ulanylmagy ep-esli derejede bolup bileragaçdan peýdalanmagy azaltmak we agaçdan peýdalanmagy azaltmak daşky gurşawy goramaga uly kömek edýär.

3. Arassa gapynyň umumy öndürijilik parametrleri ajaýyp.
Arassa görnüşi, oňat tekizligi, ýokary güýji, poslama garşylygy, tozany ýok, tozany ýok we arassalamak aňsat. Embleygnamak amatly we çalt. Bu gaty amatly, sebäbi täze gapy çarçuwasynyň giňligini sazlap bolýar we möhürleme ýerine ýetirijiligi gowy. 

4. Önümçilige çydamlylygy gaty az.
Arassa gapynyň üstü, güýçli üç ölçegli täsiri bolan uly gidrawliki pressden emele gelýär. Dürli stil bar. Öndürilen her gapynyň berkligi bolsa gaty yzygiderli. 

5. Önüm amalydyr.
Arassa gapynyň ýokary güýçli, deformasiýa we gaty çydamly artykmaçlyklary bar. Agaç gapylar bilen deňeşdirilende has köp artykmaçlygy bar, şonuň üçin adamlar ony gowy görýärler.

6. Arassa gapyny gurmak aňsat.
Önüm öndürilenden soň, ony gurup we ulanyp bolýar. Gapy gutarandan soň boýagyň ysy galar diýilmez. Gurlandan soň, müşderilere rahatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýän hapalanma we galyndy ysy ýok.

7. Gowy baha / öndürijilik gatnaşygy.
Arassa gapylaryň bahasy adaty agaç gapylardan ýa-da beýleki gapylardan has ýokary bolsa-da. Şeýle-de bolsa, arassa gapynyň ulanylýan daşky gurşawy, önümiň hili we ulanylýan esbaplar we materiallar üçin has gowudyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň