whatsapp
E-poçta

Biz hakda

“Ezong Group” ilkinji gezek 1996-njy ýylda döredildi. Kompaniýanyň merkezi Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Dali şäherinde ýerleşýär. 26 ýyl arassaçylyk pudagynda ýöriteleşen Ezong, arassa alýumin we arassa gapylar we Windows-da Hytaýda öňdebaryjy kärhana boldy.

Bäsdeşlik artykmaçlygy
“Ezong Group” -yň alty şahamçasy we önümçilik bazasy bar, şol sanda Guanç Guangzhouou Yizhong, Sanshui önümçilik bazasy we Nanhai Arassa gapy işewürlik bölümi we ş.m. Önüm 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we ýyllyk önümçiliginiň bahasy 800 million ýuana ýetýär. Ezong şeýle hem 45-den gowrak patenti bolan ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň we ygtybarly kärhananyň milli şahadatnamasydyr.

Müşderiler
Ezong, Gün atat-sen uniwersitetiniň dahylly hassahanalary, Guan Guangzhouou dem alyş merkezi, Guangdong welaýat hassahanasy we Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersitetiniň hassahanalary ýaly 3000-den gowrak müşderi üçin ulgam çözgütleri hödürledi ...

Daşary ýurtlarda iş
Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 47-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär ...

kompaniýamyz

DoorCleanroom.com Ezong toparyna degişlidir.

“Ezong Group” ilkinji gezek 1996-njy ýylda döredildi. Kompaniýanyň merkezi Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Dali şäherinde ýerleşýär. 26 ýyl arassaçylyk pudagynda ýöriteleşen Ezong, arassa alýumin we arassa gapylar we Windows-da Hytaýda öňdebaryjy kärhana boldy.

Indi “Ezong Group” -da “Ezong”, “konros”, “yijiemen” we beýleki markalar bar.

logo

Bäsdeşlik artykmaçlygy

“Ezong Group” -yň alty şahamçasy we önümçilik bazasy bar, şol sanda Guanç Guangzhouou Yizhong, Sanshui önümçilik bazasy we Nanhai Arassa gapy işewürlik bölümi we ş.m. Önüm 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we ýyllyk önümçiliginiň bahasy 800 million ýuana ýetýär.

The big picture

Ezong taryhy

 1996-GELJEK

1996

 “Dream Ezong” döwrüň işewürlik mümkinçiliklerini gördi we Guanç Guangzhououda şekilli alýumin profilini işledip başlady.

2001

Oýlanma Müşderileriň özleşdirilen zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmak üçin “Ezong” “tuyere” profil zawodyny we enjamlary galyndy zawodyny öndürmäge maýa goýdy we Pekinde şahamça açdy.

2004

Ösüş Ezong her ýyl gözleg we işläp düzmek we dizaýn etmek üçin bir milliondan gowrak serişde goýýar we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyna eýe bolýar.

2008

Mümkinçilik, hassahananyň gapylaryny we arassa otag önümlerini özbaşdak ösdürip, dizaýn edip, Foshan şäherinde arassa iş bölümini döretdi we Sanşui şäherinde ýüzlerçe gektar önümçilik bazasyny gurdy we lukmançylyk alýuminini özleşdirmek pudagyna resmi taýdan girdi.

2015

Atureetişen Ezong önümleri arassa gapylary we penjireleri, arassa profilleri, şemallary, şkaflary we başgalary öz içine alýan Ezong toparyny döretdi, zawod meýdançalary Foshan, Taýşan, Zhongshan, Guizhou we ş.m. önümçilik bazasyny öz içine alýar. 300 gektardan gowrak meýdany eýeleýär.

2018

Break Ezong ajaýyp hiliň we öňdebaryjy tehnologiýanyň adamyň durmuşynyň esasyny düzýändigini gowy bilýär. 2018-nji ýylda önümlerde 40-dan gowrak peýdaly model patentleri we dizaýn patent şahadatnamalary toplandy. Önümler bazar tarapyndan giňden tanalýar we Hytaýyň arassa alýumin we arassa gapylar we penjireler boýunça öňdebaryjy bolýar.

2020-2021

“Ezong” -dan çykyň, global mümkinçiliklerden peýdalanýar we önümler bütin dünýäde gowy satylýar. Köp içerki we hatda halkara ýokary derejeli hassahanalar / önümçilik kompaniýalary we hatda halkara ýokary derejeli hassahanalar / önümçilik kompaniýalary üçin arassa ýer bilen üpjün edijä öwrüldi.

tehnologiýamyz

Biziň patentimiz

“Ezong” topary 2 oýlap tapyş patentini we 20-den gowrak peýdaly model patentini goşmak bilen 40-dan gowrak patent gazandy.

certificate

Şahadatnamamyz

Our certificate

Biziň inersenerlerimiz

Innowasiýa we tehnologiýa kärhanany ösdürmegiň esasydyr. “Ezong” toparynda şu wagta çenli 50-e golaý uly gurluşyk we in engineeringener bar.

Engineer group photo1

hilimiz

Aýratyn önümler

Formica Anti-fold Special Board

Formica ep-esli ýörite geňeş

Angang Color Coated Sheet

Angang reňkli örtük

Silicone sealing strip

Silikon möhürleýji zolak

6063-T5 primary aluminum

6063-T5 Esasy alýumin

Aluminum honeycomb filling

Alýumin bal balyny doldurmak

Gowy önümçilik

Automatic spraying equipment

Awtomatiki pürküji enjamlar

CNC machining

Egilme maşyn

CNC machining

CNC işlemek

CNC punch

CNC urgy

laser cutting

Lazer kesmek

müşderimiz

Bütin dünýäde ýerleşýän ýeri

Ezongyň önümleri ABŞ-a, Indoneziýa, Braziliýa, Päkistan, Nigeriýa, Russiýa, Meksika, Filippinler, Müsür, Wýetnam, Germaniýa we beýleki alty yklymda eksport edilýär, jemi 47 ýurt Foshan şäherinde öndürilen dünýä goşant goşýar. hatda Hytaýda ýasaldy.

world map

müşderimiz

Guan Guangzhouou halkara saglyk poçta stansiýasy Guanç Guangzhouou dem alyş merkezi Guangdong welaýat halk hassahanasy Sun atat sen uniwersitetiniň ilkinji şahamçasy “Sun atat Sen” uniwersitetiniň “Sun Yat Sen” memorial hassahanasy
Sun atat sen uniwersitetiniň üçünji şahamçasy Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý hassahanasy Merkezi Günorta uniwersitetiniň Sýanýa ikinji kolleji Nanunnan rak keselhanasy Bruneý NIC
cooperative enterprise