whatsapp
E-poçta

Arassahana hyzmaty

Gündelik, hepdelik, aýlyk we çärýekde yzygiderli tehniki hyzmat etmek arassa otagyň derejesine garamazdan arassa otagyň laýyklygyny üpjün etmäge kömek edýär. Mysal üçin, 10-njy synpdaky arassa otagdaky polo positiveitel basyş howasy arassa we arassa howany üpjün etmek üçin arassalanmazdan ozal azyndan 30 minutlap doly akymda işlemeli. Arassalaýyş işleri iň ýokary nokatdan başlaýar we pola gidýär. Her ýer, burç we penjire sillleri ilki vakuum edilýär we arassa otag bilen çygly süpürilýär. Operator ýüzüni bir ýa-da aşak süpürýär, sebäbi "arka we yza" süpürmek hereketi aýyrandan has köp bölejik öndürýär. Şeýle hem, hapalaýjy maddalaryň gaýtadan ýaýramagynyň öňüni almak üçin her täze zarba arassa ýer süpürgiçini ýa-da gubkany ulanýarlar. Diwarlarda we penjirelerde süpürmek hereketi howa akymyna parallel bolmalydyr.

Pol ne mum, ne-de polat (otagy hapalaýan materiallar we prosesler), ýöne DI suwy we izopropanol garyndysy bilen arassalanýar.

Arassa otag enjamlaryna hyzmat etmek hem ýörite amallary talap edýär. Mysal üçin, ýagyň ýaýramagynyň öňüni almak we howanyň molekulýar hapalanmagyna (AMC) gözegçilik etmek üçin, ýaglamaga mätäç enjamlar polikarbonat bilen goralýar we izolýasiýa edilýär. Laboratoriýa paltosynda bir hyzmat işgäri, bu tehniki hyzmat üçin üç jübüt lateks ellik geýýär. Enjamlary ýaglandan soň, hyzmat ediş işgärleri daşky ellikleri çykardylar, nebitiň hapalanmagynyň öňüni almak üçin gorag örtüginiň aşagyna goýdular.

60adc0f65227e

 Bu amal ýerine ýetirilmese, hyzmat wekili arassa otagdan çykanda gapyda ýa-da başga bir ýerde ýag goýup biler we gapynyň tutawajyna degen ähli operatorlar ýagy we organiki hapalary ýaýradar.

Käbir ýöriteleşdirilen arassa otag enjamlary hem ýokary netijelilik bölejik howa süzgüçlerini we ionlaşdyrma torlaryny öz içine alýar. Bölejikleri aýyrmak üçin HEPA süzgüçini her 3 aýdan boşadyň. Ionyň bölüniş tizligini üpjün etmek üçin ionizasiýa toruny her alty aýdan bir gezek gaýtadan düzüň we arassalaň. Arassa otag, howa bölejikleriniň sanynyň arassa otag synpyna laýyk gelýändigini tassyklamak bilen her 6 aýdan bir gezek bölünmeli.

Hapalanmagy ýüze çykarmak üçin peýdaly gurallar howa we ýerüsti bölejik hasaplaýjylarydyr. Howa bölejikleriniň hasaplaýjysy, belli bir wagt aralygynda ýa-da dürli ýerlerde hapalaýjy derejeleri 24 sagatlap barlap biler. Bölejikleriň derejesi, önümleriň stoluň ýokarsynda, konweýer guşagynyň golaýynda we iş ýerlerinde boljak işiň merkezinde ölçelmeli.

Operatoryň iş nokadyna gözegçilik etmek üçin ýerüsti bölejik hasaplaýjysy ulanylmaly. Önüm döwülse, goşmaça arassalamagyň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin operator arassalaýyş prosedurasyndan soň enjamy ulanyp biler. Howa jübüsine we bölejikleriň ýygnanýan ýerlerine aýratyn üns berilmelidir.

Biz arassa otag gapylaryny üpjün edijiler. Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr