whatsapp
E-poçta

Arassa gapy: Dürli pudaklaryň ilkinji saýlawy

Arassa gapylar lukmançylyk, derman, azyk, elektronika we gündelik himiýa ýaly umumy pudaklarda giňden ulanylýar. Esasanam hassahanalarda arassa gapylar aýrylmazdyr. Onda her kimiň saýlamagyna sebäp bolýan arassa gapylaryň artykmaçlyklary näme? Arassa gapylaryň artykmaçlyklary barada gürleşeliň.

1. Material ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.

Ilki bilen, arassa gapy üçin saýlanan material ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa reňkli polat plastinkasyna degişlidir, ol zäherli we tagamsyzdyr, esasy zat formaldegidiň we tolueniň ýoklugydyr. Şol gödek we bir reňkli materiallary ulanýan gapylar indi adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Reňkli polat plastinanyň üstündäki organiki örtük, owadan görnüşi, gowy poslama garşylygy, açyk reňki, ýokary güýji we aňsat işlenmegi ýaly aýratynlyklara eýedir.

2. Agajyň ulanylyşyny azaltmak.

Agaç gapy bilen deňeşdirilende arassa gapyny ulanmak has ekologiýa taýdan arassa, sebäbi arassa gapynyň gapy ýapragy kagyz ary ýa-da alýumin bal ary bilen doldurylýar. Ary ýadrosynyň aýratyn gurluşy sebäpli, gowy ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk we ýylylygy tygşytlamak täsiri bar. Şonuň üçin arassa gapylaryň kagyz ary ýa-da alýumin bal ary bilen doldurylmagy gaty adaty zat. Arassa gapylaryň ulanylmagy agaçdan peýdalanmagy ep-esli azaldyp biler we agaçdan peýdalanmagy azaltmak daşky gurşawy goramaga hem uly kömek eder.

3. Arassa gapynyň umumy öndürijilik parametrleri ajaýyp.

Arassa görnüşi, oňat tekizligi, ýokary güýji, poslama garşylygy, tozany ýok, tozany ýok we arassalamak aňsat. Embleygnamak amatly we çalt. Bu gaty amatly, sebäbi täze gapy çarçuwasynyň giňligini sazlap bolýar we möhürleme ýerine ýetirijiligi gowy. 

4. Önümçilige çydamlylygy gaty az.

Arassa gapynyň üstü, güýçli üç ölçegli täsiri bolan uly gidrawliki pressden emele gelýär. Dürli stil bar. Öndürilen her gapynyň berkligi bolsa gaty yzygiderli.

5. Önüm amalydyr.

Arassa gapynyň ýokary güýçli, deformasiýa we gaty çydamly artykmaçlyklary bar. Agaç gapylar bilen deňeşdirilende has köp artykmaçlygy bar, şonuň üçin adamlar ony gowy görýärler.

6. Arassa gapyny gurmak aňsat.

Önüm öndürilenden soň, ony gurup we ulanyp bolýar. Gapy gutarandan soň boýagyň ysy galar diýilmez. Gurlandan soň, müşderilere rahatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýän hapalanma we galyndy ysy ýok.

7. Gowy baha / öndürijilik gatnaşygy.

Arassa gapylaryň bahasy adaty agaç gapylardan ýa-da beýleki gapylardan has ýokary bolsa-da. Şeýle-de bolsa, arassa gapynyň ulanylýan daşky gurşawy, önümiň hili we ulanylýan esbaplar we materiallar üçin has gowudyr.

Umuman aýdanyňda, arassa gapynyň owadan we amaly, hapalanmaz, daşky gurşawy goramak, ýokary güýç we poslama garşylyk artykmaçlyklary barlygy sebäpli, bu hemmeler üçin ilkinji saýlaw bolar. Arassa gapy öndürijisi hökmünde önümlerimizi size maslahat berýäris. Arassa gapylarymyz ýokary hilli we köp görnüşli. Gerek bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr