whatsapp
E-poçta

CHCC | 19-njy Milli hassahananyň gurluşyk konferensiýasy ilkinji gün sahna çykdy

Serginiň ilkinji gününde sahna gaty janly we yssydy.

Guanç Guangzhouou Yizhong sergisi Hubei • Wuhan International Expo Center A3G13 stendinde ýerleşýär. Çadyryň daşky görnüşi modany we ýönekeýligi, ýöne ýokary derejeli nepisligi birleşdirýär, bu bolsa adamlary ýagtylandyrýar.

Yi Zhong kabinasynyň adamlardan köp bolmagy üçin köp wagt gerek däldi. Aljyraňňy mähelle hakykatdanam yssydy. Nähili yssy? Her kim göni surata seredip, sahnanyň janly atmosferasyny duýup biler.

5e8bec4c73811
5e8bec4c73b01

19-njy maýdan 21-nji maý aralygynda Wuhan halkara sergi merkezinde köp garaşylýan 19-njy "Milli hassahananyň gurluşyk konferensiýasy" uly açyldy. Guanç Guangzhouou Yizhong Aluminum Co., Ltd. hassahananyň gurluşyk markalarynyň köpüsi bilen bäsleşdi. Hytaýyň hassahana gurluşyk pudagynyň her ýylky wakasyna şaýat bolmak üçin täze we köne müşderiler we metbugat dostlary bilen birleşiň.

Maslahatyň birinji gününde “Yizhong” toparynyň ruhy işjeň we garşy çykdy, “Yizhong” -yň müşderilerini görkezmek üçin güýçli toparlaýyn işini görkezdi. Bu sergide "Swing gapy" we "Arassa gapy", "Lukmançylyk howa geçelgesi", "Lukmançylyk düşegi bölümi", "Arassalaýyş profil seriýasy" we ş.m. ýaly dürli innowasion önüm çözgütleri bilen elleşdik. köp gyzyklanýan franşizalar tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi we sergi gowy açyldy. Birinji gün, “Yizhong” stendine gelýän köp sanly gyzyklanýan müşderi bardy we sahna gaty yssydy.

5e8bec4c73d61
5e8bec4c731ea

Sergi yssy, hakyky altyn otdan gorkmaýar, gowy önümler gözden gorkmaýar!

Maslahatyň birinji gününde “Yizhong” toparynyň ruhy işjeň we garşy çykdy, “Yizhong” -yň müşderilerini görkezmek üçin güýçli toparlaýyn işini görkezdi. Bu sergide "Swing gapy" we "Arassa gapy", "Lukmançylyk howa geçiriji gapy", "Howa potoloky", "Lukmançylyk enjamlary guşagy", "Arassa lampalar" ýaly dürli innowasion önüm çözgütleri bilen elleşdik. Arassa alýumin profilleri we esbaplary "we ş.m. köp gyzyklanýan franşizalar tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi we sergi gowy açyldy. Birinji gün, “Yizhong” stendine gelýän köp sanly gyzyklanýan müşderi bardy we sahna gaty yssydy.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr