whatsapp
E-poçta

Tegelek Windows bilen lukmançylyk gapysy

Gysga düşündiriş:

CE şahadatnamasy bilen
üýtgeşik gurluş dizaýn patenti
arassa otag / hassahana / laboratoriýa / mekdep üçin…
özleşdirilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümlerimiziň azyndan 15 ýyl dürli şertlerde ulanylyp bilinjekdigine garaşýarys. Bu maksat bilen aşakdaky tagallalary etdik.

Lukmançylyk gapysynyň artykmaçlygy

Oda çydamly / Bakteriýalara çydamly / Suw çydamly / radiasiýa çydamly
Howa geçirijiligi, çydamlylygy, arassalanmagy aňsat, pes ses
Ösen tehnologiýa, uzak hyzmat ömri we durnukly öndürijilik
Patent gurluşy, gaty we çökýän
Akylly dizaýn, gurmak we sazlamak aňsat

Biz näme hödürleýäris?

Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

Keselhananyň polat gapysy

Otagyň penjiresini arassalaň

Derman gapysy

Laboratoriýa gapysy

HPL gapysy

ICU polat gapy

ICU swing gapysy

ICU süýşýän gapy

El bilen rentgen gapysy

Gurşunly çyzykly gapy

Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy 

Awtomatiki aýna süýşýän gapy

Görüş penjiresi

Iki gezek aýna penjire

Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

Keselhananyň düşek bölümi

Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

Keselhananyň gapy gurluşy

door10

Keselhananyň gapy gurluşy

Çepden saga:

A-gapy ýapragy çarçuwasy; alýumin garyndy profilleri
B-gapy paneli; Baosteel ýa-da Angang paneli, reňkli örtük polat
C görnüşi görnüşi; alýumin çarçuwasynda goşa temperaturaly aýna
D-penjire çarçuwasy; alýumin garyndy profilleri
Elektron gulplama ulgamy; heläkçilige garşy subutnama, täsire garşylyk, tirsek ulanyp hem rahat açyň "
F-Gapynyň ýapragy; alýumin bal ary paneli, durnukly altyburç şekilli, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy we zyýanly gazlar ýok "
G-sazlanan möhür çyzgysy

door leaf5
door leaf3

Has çydamly ilikler we esasy materiallar

Patent dizaýn çeňňegi; Alýumin bal arynyň esasy materialy;
Neýlon ýeňli şah, ses we poroşok ýok; Has ýokary güýç, çaknyşyga garşy deformasiýa etmek aňsat däl we ýangyn derejesi B1-e ýetýär.

door1
door11
door leaf

Has ýokary standartlar

Reňkli polat paneli: Adaty reňkli polatdan has ýokary baha we has gowy öndürijilik.

Lukmançylyga garşy ýörite tagta paneli: Fumeca markasy, kümüş ion antibakterial we arassalaýjy.

Moumşak we arassa

Bütin gapy tekiz we tozany gizlemek aňsat däl. Burç we gapy tutawajynyň arkasy dizaýny, owadan we çaknyşma garşy howpsuzlyk

详情页无字版_06

Has owadan

tutuş Smoolth: Tegelek aýna penjireler has owadan.
Näzik tegelek burçlar: bezeg gymmaty ýokary.

door leaf1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň